• عنوان سند : اساس‌نامة ادارة پيشاهنگي و تربيت بدني
  • شماره سند : ۱۱۹۸۷-۲۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۱۵/۰۳/۰۹
  • تعداد صفحات : ۴

اساس‌نامة ادارة پيشاهنگي و تربيت بدني

  • شماره : ۱۱۹۸۷-۲۹۷

  • تاریخ : ۱۳۱۵/۰۳/۰۹

  • تعداد بازدید : 595

 اين سند اساس‌نامة سازمان پيشاهنگي و تربيت بدني است كه تشكيل اداره‌اي در وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه به نام ادارة پيشاهنگي و تربيت بدني را در ده ماده براي ادارة امور ورزش و تشكيلات پيشاهنگي و راهنمايي‌هاي لازم در امور تربيت بدني در مدارس و غيره شرح مي‌دهد و مطالبي در زمينة تشكيلات پيشاهنگي و وظايف آن مانند تعليم ورزش و بازي‌هاي ميداني در مدارس و غيره و آموزش مربيان ورزش مدارس، تشكيل اردوهاي تابستاني و اجتماعات و روابط بين‌المللي در مواد اين اساس‌نامه آمده است.