• عنوان سند : رعايت حدود كار ترجمه و تأليف براي مدارس در وزارت معارف
  • شماره سند : ۲۹۷۰۰۲۲۴۳
  • تاریخ سند : ۱۳۰۶/۰۳/۰۶
  • تعداد صفحات : ۱

رعايت حدود كار ترجمه و تأليف براي مدارس در وزارت معارف

  • شماره : ۲۹۷۰۰۲۲۴۳

  • تاریخ : ۱۳۰۶/۰۳/۰۶

  • تعداد بازدید : 524

اين سند يكي از نامه‌هاي داخلي وزارت معارف و اوقاف و امور مستظرفه است كه در آن از اداره دارالانشاء و ترجمه و تاليف خواسته شده تا براي ترجمه و تأليف با مقام وزارتخانه هماهنگ شده و درخواست‌ها را گزارش كرده و براي اقدام نظر شوراي عالي معارف را لحاظ نموده و از حدود تعليمات عاليه و متوسطه و ابتدايي مدارس فراتر نرود