• عنوان سند : درخواست افزايش بودجة شهرداري تهران
  • شماره سند : ۲۴۰۰۳۲۱۴۴
  • تاریخ سند : ۱۳۰۶/۰۳/۰۴
  • تعداد صفحات : ۲

درخواست افزايش بودجة شهرداري تهران

  • شماره : ۲۴۰۰۳۲۱۴۴

  • تاریخ : ۱۳۰۶/۰۳/۰۴

  • تعداد بازدید : 446

اين سند نامة رئيس كل ماليه و وزير ماليه به مجلس است كه در آن خواسته شده تا به افزودن بودجة شهرداري تهران با توجه به افزايش اقدام‌هاي آن، توجه لازم در مجلس صورت پذيرد و از ماليات راه و حق‌الثبت اين بودجه را تأمين نمايند و به همين منظور ماده واحده‌اي براي تصويب در مجلس پيشنهاد شده است.