• عنوان سند : بخشنامة رسيدگي به پرداخت كسورات كاركنان شهرداري در قم
  • شماره سند : ۶۴۷۰-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۱۱/۰۳/۰۲
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامة رسيدگي به پرداخت كسورات كاركنان شهرداري در قم

  • شماره : ۶۴۷۰-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۱۱/۰۳/۰۲

  • تعداد بازدید : 419

اين سند بخشنامه‌اي است كه وزارت داخله براي حكومت قم فرستاده و خواسته است كه چون شهرداري‌هاي ولايات، كسور بازنشستگي و ماليات كاركنان خود را به دارايي محل مرتباَ نمي‌پردازند و اين مسأله باعث اشكال و شكايت شده، نسبت به پرداخت ماليات ياد شده در بلديه‌هاي نقاط تابعه اقدام كنند و مركز را هم مطلع سازند در غير اين صورت مواخذه خواهند شد.