• عنوان سند : ساخت مزرعه نمونه براي مدرسه عالي فلاحت
  • شماره سند : ۳۲۴۰۵-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۰۶/۰۳/۰۱
  • تعداد صفحات : ۲

ساخت مزرعه نمونه براي مدرسه عالي فلاحت

  • شماره : ۳۲۴۰۵-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۰۶/۰۳/۰۱

  • تعداد بازدید : 687

اين سند نامة رئيس الوزراء و وزير ماليه به رياست مجلس شوراي ملي است كه در آن به اهميت ساخت مزرعه‌اي نمونه براي مدرسه عالي فلاحت و كارآموزي شاگردان اين مدرسه و آموزش كشاورزان و زمينداران در خصوص وسايل جديد كشاورزي كه از آغاز تأسيس مدرسه دغدغه دولت بود اشاره دارد و ماده واحده‌اي براي تصويب در مجلس پيشنهاد شده است.