• عنوان سند : اوراق مخصوص استعلام بجای مکاتبات زاید
  • شماره سند : ۰۱۱۰۸۳-۲۴۰-۳
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۰۳/۳۱
  • تعداد صفحات : ۱

اوراق مخصوص استعلام بجای مکاتبات زاید

  • شماره : ۰۱۱۰۸۳-۲۴۰-۳

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۰۳/۳۱

  • تعداد بازدید : 267

شرح سند: اين سند بخشنامه وزارت مالیه به اداره احصائیه است مبنی بر این که برای تسهیل امور بجای مکاتبات زاید از اوراق مخصوصی به عنوان ورقه استعلام نظر  تهیه  و چگونگی استفاده از آن توضیح داده شده است.