• عنوان سند : صرف نظر دولت از تملک اراضی مستحدثه ساحلی
  • شماره سند : ۰۰۰۸۸۷-۲۳۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۱/۰۳/۲۷
  • تعداد صفحات : ۱

صرف نظر دولت از تملک اراضی مستحدثه ساحلی

  • شماره : ۰۰۰۸۸۷-۲۳۰

  • تاریخ : ۱۳۱۱/۰۳/۲۷

  • تعداد بازدید : 387

شرح سند: اين سند تصویب‌نامة هیأت وزراء در مورد انصراف دولت از تملک اراضی مستحدثه ساحلی بواسطه عقب نشینی آب دریا است. و مطابق آن وزارت مالیه نباید برای استرداد این اراضی مزاحم متصرفان گردد. همچنین، تملیک و اجاره اراضی مرزی به عمق سی کیلومتر و اراضی مستحدثه به عمق یک کلیومتر  توسط اتباع خارجی تا زمان تعیین شرایط معاملات منوط به گرفتن اجازه مخصوص از هیأت وزراء شده و وزارت مالیه نیز، مأمور اجرای تصویب‌نامه و تنظیم قوانین لازم برای رسیدن به مقصود گردیده است.