• عنوان سند : مصرف وجوه فروش اموال بلاصاحب برای فقرا
  • شماره سند : ۰۱۱۰۸۳-۲۴۰-۱
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۰۳/۱۱
  • تعداد صفحات : ۱

مصرف وجوه فروش اموال بلاصاحب برای فقرا

  • شماره : ۰۱۱۰۸۳-۲۴۰-۱

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۰۳/۱۱

  • تعداد بازدید : 376

شرح سند: اين سند نامه وزیر مالیه به رئیس محاسبات وزارت طرق است که خواسته تا وجوه حاصله از فروش اموال بلاصاحب مطابق قانون1313 جمع آوری و با اذن حاکم شرع بمصارف فقرا مقرره در ماده28قانون مدنی برسد؛ درحالیکه در صورت‌حساب‌های راه آهن این وجوه جزء عواید متفرقه و بحساب عواید مخصوص برده شده است.