• عنوان سند : الغای القاب و مناصب لشکری و کشوری
  • شماره سند : ۰۰۵۷۲۶-۲۹۶
  • تاریخ سند : ۱۳۰۴/۰۳/۰۵
  • تعداد صفحات : ۱

الغای القاب و مناصب لشکری و کشوری

  • شماره : ۰۰۵۷۲۶-۲۹۶

  • تاریخ : ۱۳۰۴/۰۳/۰۵

  • تعداد بازدید : 355

شرح سند: اين سند سواد نامه وزارت داخله به کفالت ایالت آذربایجان است که در آن سواد نامه رئیس الوزراء منضم به مواد قانون مجلس درخصوص الغای القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری مانند سپهسالاری، سپهداری، سرداری، سپهبدی و ... آمده و خواهان اجرای مفاد آن شده است.