معرفی نویسنده: لوئیس تركل [Louis Studs Terkel]


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۴:۱۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۴:۳۲:۱۴
معرفی نویسنده: لوئیس تركل [Louis Studs Terkel]

لوئیس تركل در 16 م ی 1912 متولد شد. او نو یسنده، مورخ، بازیگر و گوینده است. تركل در رشته حقوق تحصیل كرد ولی فعالیت ها ی شغلی او بیشتر در رسانه های رادیو یی و تلویزیونی متمركز بود. حرفه او به عنوان پرسشگر  یك برنامه تلو یز یونی، شخصیت او به عنوان  یك مصاحبه‌گر را رقم زد.
اولین كتاب او با عنوان «ابرچهره‌ها ی جاز» در سال 1956 به چاپ رسید و ده سال بعد اولین كتاب او در زمینه تار یخ شفاهی با عنوان «خیابان حد فاصل، امریكا» درآمد. به دنبال آن كتابهای د یگر او به  روش تاریخ شفاهی به نامهای «ركود اقتصادی دهه 1930»، «جنگ جهانی دوم»، «روابط نژادی»، «كار»، «چرخه م ی‌شكند»  تا سال 2001 به چاپ رسیدند. تركل، در سال 1985 برنده جایزه پول یتزر برای انتشار كتاب جنگ خوبThe Good War شد. سا یر كتابها ی او عبارتند از: «مصاحبه با چهر ه‌های شاخص فیلم و تئاتر»، «زمانهای سخت»، «جنگ خوب»، «رؤیاها ی آمریكا» و ... .
مصاحبه با چهره‌ها ی شاخص فیلم و تئاتر یا Film And Theater Interviews  یكی از كتابها ی تركل است كه در نوامبر سال 2004 منتشر شد و جا یزه پول یتزر مورخین شفاهی را به خود اختصاص داد. كتاب شامل مكالمات جالبی با برخی از بزرگترین ستارگان فیلم و تئاتر است. این كتاب در اصل، تحت عنوان «تماشاگر» منتشر شد و  نگاهی داشت به حرفه بازیگران، كارگردانان، نما یش نامه نو یسان، ترانه سرایان قد یمی و افرادی كه كارهای درامات یك در قرن ب یستم آفریدند. از جمله شخصیتها ی برجسته ای كه درا ین كتاب با آنها مصاحبه شده عبارت است از: باسترك یتون، فدریكو فلدینی، كارول چن ینگ، مارلون براندو، ادوارد آلبی، آرتور میلر، ز یرو ماستل، و یلیام سارویان، تنسی و یل یامز، آگوست و یلسون و ... . 
تركل در 31 اكتبر 2008 چشم از جهان فروبست.