بخش مرمت   
 
به علت وجود آلودگی فراوانی كه در مخازن و بایگانی اكثر سازمان ها به علت فقدان شرائط ایده ال و استاندارد مشاهده می گردد ، اسناد به مرور زمان با توجه به شیوع انواع قارچ و حشرات دچار خسارات شدیدی می شوند كارشناسان بخش مرمت با روش های متداول و استاندارد به آفت زدائی منابع  آرشیوی و كتابخانه ای سازمان  و سایر دستگاه ها حسب درخواست بر  طبق مقررات می پردازند.
 
مرمت به معنای باز سازی فیزیكی از طریق ترمیم قسمت های صدمه دیده و تغییر یافته و باز گرداندن شرایط اولیه به سند در حد امكان است .در امر مرمت آثار ؛ اصولی از قبیل حفظ اصالت و نظم فیزیكی سند ؛امكان بازیابی مجدد ؛عدم تغییر ابعاد سند باید مورد توجه قرار گیرد.
 
فعالیت های بخش مرمت شامل:
 
- مرمت كتا بها و دست نوشته های خطی  آسیب دیده
 
- مرمت جلد های چرمی  آسیب دیده
 
- تعویض جلدهای بسیار آسیب دیده نسخه های خطی
 
- ساخت جعبه های حفاظتی
 
شایان ذكر است كه ارائه خدمات مرمتی اسناد و نسخ در حال حاضر در مركز تهران انجام می پذیرد و مدیریت یزد در ارتباط با ارائه مشاوره و ارسال اسناد فوق الذكر به مركز اعلام آمادگی می نماید.