نشست" سردار بی بی مریم بختیاری به روایت اسناد منتشر نشده "


تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۸/۳۰ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۳۲:۵۰
نشست
در ادامه سلسله برنامه هاي هفته كتاب و كتابخواني، نشست" سردار بي بي مريم بختياري به روايت اسناد منتشر نشده " به همت پژوهشكده اسناد و با همكاري انجمن زنان پژوهشگر تاريخ روز چهارشنبه 27/ 08/ 94 با سخنراني دكتر پريچهر سلطاني زراسوند برگزار شد.
دكتر پريچهر سلطاني انديشه تأليف كتاب را دو عامل دانست:
1. ادبيات و روايات شفاهي از بي بي مريم در بين توده بختياري ها
2. انتشار خاطرات بي بي مريم
نويسنده كتاب ادامه داد به منظور تأليف اثر به اشخاص مختلف و مطلعي از جمله؛ مظفر بختياري، مرحوم باستاني و مرحوم وحيدنيا مراجعه نموده است. ايشان افزودندكه اين مراجعه‌ها بيش از آنكه اميدوار كننده و ياري دهنده باشد نا اميد كننده بود چرا كه همه آنها متفق بودند كه موضوعي با عنوان بي بي مريم قابليت كتابي را دارا نيست.
وي افزود با مراجعه به كتابخانه ملي و ورق زدن روزنامه ها بود كه در كار خويش جدي تر شدم چرا كه در روزنامه كاوه گزارشي از بي بي مريم يافتم كه براي ادامه راه اميدوار كننده بود.
دكتر سلطاني در ادامه مباحث خويش از نقش پر رنگ اسناد در به انجام رسيدن و مستند شدن كتاب اشاره كرد و همچنين به راهنمايي كارشناساني از سازمان اسناد اشاره داشت كه در بازخواني اسناد وي را ياري نموده اند. وي بي بي مريم را زني آزاده، وطن دوست و شجاع توصيف كرد كه در دوره حيات خويش پنج نشان به پاس شجاعت و شرافت دريافت كرده است. كه عبارت بوده اند از دو نشان از عثماني، دو نشان از امپراطور آلمان و يك نشان از امپراطور اتريش، وي همچنين اشاره كرد كه همه اين گزارش ها را از اسناد به دست آورده است.
خانم دكترسلطاني در ادامه به تقسيم بندي كتاب اشاراتي داشته و همچنين به پرسش هاي حاضرين در جلسه پاسخ دادند.