بنر کرمان

مدیریت اسناد و کتابخانه ملی کرمان                                      

همایش"کرمان،امنیت و توسعه" با مشارکت مدیریت کرمان

همايش "كرمان، امنيت، توسعه" نگاهي ژرف بر اقتصاد و فرهنگ با رويكرد نظم و امنيت و واكاويهاي منطقه اي، حقوقي و تاريخي:<br />
مركز مديريت جنوب شرق كشور"كرمان" با همكاري...