فراخوان پژوهشگران استان کرمان:

 

بالا بردن سطح تولید علم میسر نمی گردد مگر با از بین بردن موانع پیشرفت و تحقیق و بسترسازی هرچه بیشتر در مسیر پژوهش.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و به تبع آن ، مدیریت مرکز منطقه جنوب شرق کشور«کرمان» ، بنا بر اهداف مذکور و با توجه به افق علمی کشور در برنامه چشم انداز 1404 و با اهدافی نظیر «بالا بردن جایگاه پژوهشگر در جامعه»، «فراهم ساختن زمینه پژوهش پژوهشگر» و «شناسائی پژوهشگران حوزه های مختلف علوم» اقدام به ایجاد بانک