حفاظت اسناد :
 • مشاور و مجری راه اندازی بخش آزمایشگاه های آسیب شناسی اسناد و کتب شامل:
 • شیمی 
 • بیولوژی
 • نمونه برداری از اسناد و کتب و تشخیص آلودگی های بیولوژیکی 
 • نمونه برداری از محیط مخازن آرشیوها و کتابخانه های عمومی و خصوصی به منظور شناسایی آلودگی های بیولوژیکی 
 • بازدید از مراکز کتابخانه ای و اسنادی به منظور ارائه مشاوره های فنی و تخصصی و اشاعه شیوه های صحیح حفظ و نگهداری اسناد و کتب
 • انجام خدمات زیر در ردمانگاه اسناد شامل:
 1. برظرف نمودن کلیه الحاقات اضافی با استفاده از ابزار و مواد شیمیایی
 2. برطرف نمودن لکه ها با استفاده از محلول های شیمیایی 
 3. اسید زدائی اسناد و کتب
 4. ارائه خدمات کارآموزی و پایان نامه به دانشجویان رشته های مختلف
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ - ۶:۲۴:۱۰