فلسفه دین


تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۵/۵ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۶:۱۲:۵۳
فلسفه دین
سومين نشست گروه پژوهش هاي اسلام شناسي و ايران شناسيسازمان اسناد و كتابخانه ملي در سال 94 " جهان ايراني در دنياي ايران شناسي " سخنران: دكتر محمود جعفري دهقي استاد گروه فرهنگ و زبان هاي باستاني دانشگاه تهران
nolink: