طرح های پژوهشی سال 1396

عنوان طرح مجری تاريخ تصویب نحوه انجام طرح وضعیت چکیده
داده کاوی اطلاعات پایگاه داده رسا اسلامی، سعیده 1396/03/08 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)
حداقل الزامات ذخیره سازی اسناد و مدارک الکترونیکی بر اساس استانداردهای بین المللی ضرغامی، زهرا 1396/04/27 قراردادی درحال انجام (پيش نمايش)

طرح های پژوهشی سال 1395

عنوان طرح مجری تاريخ تصویب نحوه انجام طرح وضعیت چکیده
تست تست 1396/12/27 قراردادی درحال انجام (پيش نمايش)
سند شناسی اسناد شرعی دوره قاجاریه محمدی، امین و گودینی، رسول 1395/02/28 نامشخص درحال انجام (پيش نمايش)
تحلیل، انتخاب و پیاده‌سازی سامانه‌های مدیریت مدارک الکترونیکی بر اساس استاندارد ISO22975 سند شناسی اسناد شرعی دوره قاجاریه ضرغامی، زهرا 1395/02/28 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)
معیارهای ارزیابی برای نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای مرادی، الناز 1395/05/17 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)
تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی غرب ایران در دوره پهلوی اول (1304 تا 1320) مطلبی، مطلب 1395/05/17 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)
طراحی و پیاده‌سازی سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان اسناد و کتابخانه افشار، ابراهیم 1395/05/17 نامشخص درحال انجام (پيش نمايش)
مروری بر سنجه‌ها و استانداردهای فناوری اطلاعات شادان پور، فرزانه 1395/05/17 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)
بررسی تطبیقی وضعیت کنترل کیفیت فهرست‌نویسی منابع کتابی کتابخانه‌های ملی جهان و ارائه الگو برای کتابخانه ملی شادان پور، فرزانه 1395/05/17 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)
دانشنامه آرشیو و مدیریت اسناد عزیزی، غلامرضا 1395/07/17 قراردادی درحال انجام (پيش نمايش)
حفاظت از میراث مستند و مکتوب و تأثیر آن بر هویت ملی مرتجائی، سوده 1395/07/17 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)
تبارشناسی مطالعات باستان‌شناسی شرق شناسان و ایران شناسان در ایران و پیوند آن با تاریخ‌نگاری‌های ملی-گرایانه در دوره پهلوی طرفداری، علی محمد 1395/07/17 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)
توسعه مارک ایران شامل: کارگروه استانداردهای علوم اطلاعات، دانش شناسی و آرشیو - کارگروه مارک ایران و رسا اکبری داریان، سعیده 1395/07/17 نامشخص درحال انجام (پيش نمايش)
روابط ایران و یونسکو (اسنادی ازآثار ومفاخر ملی ثبت جهانی) لطیفی نیا، مهشید 1395/08/25 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)
نظام حقوقی در مصاحبه های تاریخ شفاهی طالحی، پیمانه 1395/12/21 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)
تحلیل و پیاده سازی وب گاه جامع مارک ایران مرادی، الناز 1395/12/21 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)
تدوین 12 استاندارد عزیزی، غلامرضا 1395/07/17 قراردادی درحال انجام (پيش نمايش)

طرح های پژوهشی سال 1394

عنوان طرح مجری تاريخ تصویب نحوه انجام طرح وضعیت چکیده
طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی و رتبه بندی همایش های کتابخانه و آرشیو خانی پور، رضا 1394/04/30 موظفی خاتمه یافته (پيش نمايش)
تدوین کتابشناسی تحقیقات آرشیوی ایرانشاهی، محمد 1394/05/27 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)
تدوین کتابشناسی تاریخ شفاهی رسولی، ندا 1394/05/27 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)
تدوین کتابشناسی حوزه مطالعه و تحقیقات حفظ و نگهداری اسناد احمدی فصیح، صدیقه 1394/05/27 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)
امکان سنجی و ارائه طرح ایجاد شبکه یکپارچه دسترسی به مجموعه های آرشیوی کشور عزیزی، غلامرضا 1394/05/27 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)

طرح های پژوهشی سال 1393

عنوان طرح مجری تاريخ تصویب نحوه انجام طرح وضعیت چکیده
دانشنامه فرهنگ فاضلی، نعمت اله 1393/05/20 قراردادی درحال انجام (پيش نمايش)
بانک اطلاعات تصاویر ایران شناسی سفرنامه های لاتین از دوره صفویه تا پایان دوران قاجار (انتخاب زبان لاتین از این جهت که مورد نظر مطالعات ایران شناسی آثار مستشرقین و به ویژه اروپاییان است انواری، رزیتا 1393/06/10 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)
ارزیابی کارآمدی و ارائه راهکارهای ارتقا نرم افزارهای کتابخانه ملی از منظر بازیابی اطلاعاتی دیجیتالی نشاط، نرگس 1393/06/10 موظفی خاتمه یافته (پيش نمايش)
بررسی تاثیر جریان های شرق شناسی و ایران شناسی بر تاریخ نگاری ملی گرایانه ایران در دوره قاجار و پهلوی طرفداری، علی محمد 1393/07/09 موظفی خاتمه یافته (پيش نمايش)
ارزیابی آمادگی دیجیتالی کتابخانه ملی برای ایجاد شبکه مستند دانش نشاط، نرگس 1393/08/20 موظفی خاتمه یافته (پيش نمايش)
فرهنگ چند زبانه نسخه ۵-۱۹۲۲۰ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران زاهدی، فرح 1393/08/20 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)
کتابشناسی خاطرات ایرانیان (از ابتدای دوره قاجار تا پایان عصر پهلوی) ایران شمشیرگرها، محبوبه 1393/11/14 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)

طرح های پژوهشی سال 1392

عنوان طرح مجری تاريخ تصویب نحوه انجام طرح وضعیت چکیده
بانک اطلاعات تصاویر ایران شناسی سفرنامه های اروپاییان از صفویه تا پایان قاجار انواری ، رزیتا 1392/03/01 قراردادی درحال انجام (پيش نمايش)
بهره برداری از کتابخانه دیجیتال منبع باز فدورا با هدف استفاده در کتابخانه دیجیتال کتابخانه ملی صمیعی، میترا 1392/05/16 قراردادی خاتمه یافته (پيش نمايش)
تدوین استراتژی پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ۱۳۹۷-۱۳۹۲ شادان پور، فرزانه 1392/11/29 قراردادی خاتمه یافته (پيش نمايش)
نامه نگاری در ایران پیش از اسلام : نامه های باستانی سغدی زاهدی، فرح 1392/08/15 موظفی درحال انجام (پيش نمايش)
پایگاه اطلاعاتی یکپارچه نمایه تحلیلی سفرنامه های انگلیسی موجود در کتابخانه ملی ایران از سال 1800 تا 2011 تجلی، آرزو 1392/01/18 موظفی خاتمه یافته (پيش نمايش)
الگو برداری و امکان سنجی حذف عضویت و راه اندازی سیستم eticketing شادان پور، فرزانه 1392/11/29 موظفی خاتمه یافته (پيش نمايش)

طرح های پژوهشی سال 1390