مستندسازی موضوعات، اسامی مولفان و مشاهیر، تنالگان ها و ناشران براساس ضوابط، دستورالعمل هاي پذيرفته شده علمي و استانداردهاي بين المللي و ملي است که مورد استفادة كتابداران ، پژوهشگران ، كتابخانه ها و مراكز  اطلاع رسانی و مراکز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي قرار مي گيرد.

سوال های متداول 

درخواست عضویت حقیقی مستندسازی درخواست عضویت حقوقی مستندسازی درخواست مستند جدید جستجو در بانک مستندات