• عنوان سند : حق السهم کاشفان و مخبران جرایم قاچاق
  • شماره سند : ۲۴۰۰۳۱۳۳۶
  • تاریخ سند : ۱۳۰۸/۱۲/۲۱
  • تعداد صفحات : ۱

حق السهم کاشفان و مخبران جرایم قاچاق

  • شماره : ۲۴۰۰۳۱۳۳۶

  • تاریخ : ۱۳۰۸/۱۲/۲۱

  • تعداد بازدید : 88

شرح سند: اين سند پیشنهاد کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد لایحه دولت راجع به حق السهم کاشفان اجناس قاچاق است که پس از مشورت با نمایندگان وزارت مالیه مقرر شد که در اصلاحات لایحه صدی پنجاه برای اجناس انحصاری و صدی سی برای اجناس غیر انحصاری به کاشفان و مخبران جرم قاچاق پرداخت شود.