• عنوان سند : معرفی وزرای جدید
  • شماره سند : ۲۴۰۰۴۸۶۸۱
  • تاریخ سند : ۱۳۲۰/۱۲/۱۹
  • تعداد صفحات : ۱

معرفی وزرای جدید

  • شماره : ۲۴۰۰۴۸۶۸۱

  • تاریخ : ۱۳۲۰/۱۲/۱۹

  • تعداد بازدید : 101

شرح سند: اين سند بخشنامه نخست‌وزیری به وزارت دارائی است که در آن اسامی اعضای جدید هیئت دولت که به شاه و مجلس معرفی شده‌اند آمده است. نخست وزیر وزیر کشور و امور خارجه را تعیین نکرده  و تا تعیین آن‌ها خود متکفل امور وزارت آنها شده است.