• عنوان سند : اشتراک مجموعه قوانین کشور از سوی فرمانداری‌ها و استانداری‌ها
  • شماره سند : ۱۱۹۴۵۲-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۳۵/۱۲/۱۸
  • تعداد صفحات : ۱

اشتراک مجموعه قوانین کشور از سوی فرمانداری‌ها و استانداری‌ها

  • شماره : ۱۱۹۴۵۲-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۳۵/۱۲/۱۸

  • تعداد بازدید : 88

شرح سند: اين سند بخشنامه وزارت کشور به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها است که خبر داده است آرشیو کیهان اقدام به انتشار مجموعه کاملی از تمام مقرات قانون مملکت مشتمل بر چهارده قسمت نموده است. با توجه به نیاز فرمانداری‌ها و استانداری‌ها به دانستن قوانین کشور به علت مراجعه مردم به آن‌ها این مراکز نسبت به اشتراک این مجموعه با مکاتبه با آرشیو کیهان اقدام کنند.