• عنوان سند : مالیات از بلیط نمایش
  • شماره سند : ۱-۲۴۰۰۱۷۴۶۳
  • تاریخ سند : ۱۳۰۳/۱۲/۰۸
  • تعداد صفحات : ۱

مالیات از بلیط نمایش

  • شماره : ۱-۲۴۰۰۱۷۴۶۳

  • تاریخ : ۱۳۰۳/۱۲/۰۸

  • تعداد بازدید : 100

شرح سند: اين سند بخشنامه وزارت مالیه به اداره مالیه ایالات و ولایات است که در آن آمده طبق قانون اخذ تمبر مجلس از نمایش از بلیط‌های ورودیه نمایش و مجالس تفریح مالیات اخذ  شود که شامل تئاتر و سینما هم می‌شود. این بخشنامه حکم قبلی وزارتی راجع بمالیات صدی پنج را ملغی نموده است.