• عنوان سند : نظامنامه لباس تمام رسمی دانشگاه
  • شماره سند : ۰۳۱۷۸۲-۲۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۱۲/۰۶
  • تعداد صفحات : ۱

نظامنامه لباس تمام رسمی دانشگاه

  • شماره : ۰۳۱۷۸۲-۲۹۷

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۱۲/۰۶

  • تعداد بازدید : 113

شرح سند: اين سند سواد نامه رئیس الوزراء‌به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه است که در آن مصوبه هیئت‌وزراء درخصوص نظامنامه لباس تمام رسمی دانشگاه در سه ماده آمده است. طبق این مصوبه بین لباس تمام رسمی و لباس رسمی معمولی تفکیک قائل شده و زمان‌های لازم برای پوشیدن آن‌ها بیان گشته است. همچنین قسمت‌های مختلف لباس تشریح شده و برای لباس هر دانشکده‌ای رنگی مخصوص انتخاب شده است.