• عنوان سند : عوارض بلدیه دخانیات
  • شماره سند : ۰۹۲۱۰۰-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۰۹/۱۲/۰۵
  • تعداد صفحات : ۱

عوارض بلدیه دخانیات

  • شماره : ۰۹۲۱۰۰-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۰۹/۱۲/۰۵

  • تعداد بازدید : 91

شرح سند: اين سند بخشنامه اداره انحصار دخانیات وزارت مالیه به کلیه ادرات مالیه ایالات و ولایات و روسای دخانیات ولایات است که در آن برای یکسان‌سازی پرداخت عوارض بلدی اجناس دخانیه اعلام شده که دفتر انحصار دخانیات هر شهر عدلی پانزده شاهی قپانداری بلدیه را از خریدار جنس اخذ و درنیمه یا آخر ماه به بلدیه بپردازد.