• عنوان سند : ابلاغ قانون برنامۀ عمرانی پنج‌سالۀ پنجم کشور
  • شماره سند : ۲۹۳۰۱۳۶۱۱
  • تاریخ سند : ۱۳۵۱/۱۲/۲۱
  • تعداد صفحات : ۵

ابلاغ قانون برنامۀ عمرانی پنج‌سالۀ پنجم کشور

  • شماره : ۲۹۳۰۱۳۶۱۱

  • تاریخ : ۱۳۵۱/۱۲/۲۱

  • تعداد بازدید : 156

شرح سند: این فرمان در دو ماده، اجرای قانون برنامه عمرانی پنج‌ساله پنجم کشور را- که به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده است- ابلاغ كرده است.

قانون مزبور در 9 ماده، دو تبصره و 4 جدول ضمیمه، به تشریح برنامه ­های دولت برای تأمین اعتبار و مقدار اعتبارات تخصيص يافته برای امور اقتصادی، اجتماعی و عمومی در طی اجرای برنامه در پنج سال، پرداخته است.