• عنوان سند : ابلاغ قانون تعمیم استفاده از آئین نامه مربوط به مناقصه امور ساختمانی وزرات راه و راه‌آهن دولتی ایران
  • شماره سند : ۴-۲۹۳۰۱۰۹۸۱
  • تاریخ سند : ۱۳۴۳/۱۲/۱۷
  • تعداد صفحات : ۱

ابلاغ قانون تعمیم استفاده از آئین نامه مربوط به مناقصه امور ساختمانی وزرات راه و راه‌آهن دولتی ایران

  • شماره : ۴-۲۹۳۰۱۰۹۸۱

  • تاریخ : ۱۳۴۳/۱۲/۱۷

  • تعداد بازدید : 153

شرح سند: سند، حاوی فرمان اجرای قانون تعمیم استفاده از آئین ­نامه مربوط به مناقصه امور ساختمانی وزرات راه و راه­ آهن دولتی ایران است. این قانون در یک ماده، در جلسۀ بیست و ششم آذر 1343ش. به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. بر اساس این قانون، کلیه وزارت­خانه ­ها و مؤسسات دولتی و دستگاه­ هائی که از بودجه کشور استفاده می­ كرده‌اند، مجاز بوده‌اند آئین ­نامۀ مربوط به مناقصۀ امور ساختمانی وزارت راه و راه­ آهن دولتی ایران، مصوب اسفند‌ماه 1338ش. کمیسیون­ های راه و قوانین دارائی مجلس شورای ملی و سنا را، مبنا و ملاک عمل خود در امورساختمانی قرار دهند.