• عنوان سند : بررسی پیش نویس قانون نظام معماری و شهرسازی
  • شماره سند : ۲-۳۴۰۰۰۰۲۸۱
  • تاریخ سند : ۱۳۴۹/۱۲/۰۹
  • تعداد صفحات : ۶

بررسی پیش نویس قانون نظام معماری و شهرسازی

  • شماره : ۲-۳۴۰۰۰۰۲۸۱

  • تاریخ : ۱۳۴۹/۱۲/۰۹

  • تعداد بازدید : 191

شرح سند: وزارت آبادانی و مسکن، پیش ­نویس قانون نظام معماری و شهرسازی را در 8 ماده و 7 تبصره، برای بررسی و اعلام نظر به شهرداری پایتخت ارائه کرده است. هدف­ ها، وظایف، تشکیلات، عضویت و چگونگی انتخاب هیئت مدیرۀ نظام معماری و شهرسازی، از جمله موارد اشاره شده در این قانون است. گفتنی است كه شهرداری، در 8 بند ایرادهائی به این پیش ­نویس وارد کرده است.