• عنوان سند : تشکیلات اداری وزارت پست و تلگراف در سال1314
  • شماره سند : ۱-۲۴۰۰۰۹۵۵۲
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۱۲/۰۷
  • تعداد صفحات : ۵

تشکیلات اداری وزارت پست و تلگراف در سال1314

  • شماره : ۱-۲۴۰۰۰۹۵۵۲

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۱۲/۰۷

  • تعداد بازدید : 152

شرح سند: سند، نشان­ دهندۀ تشکیلات اداری وزارت پست و تلگراف و تلفن در سال 1314، برای ارسال به اداره احصائیۀ وزارت مالیه است. تشکیلات آن وزارتخانه در سال مذكور شامل حوزه وزارتی، ادارات مرکزی، تشکیلات اداری پست و تلگراف در ولایات و مناطق تابعه و همچنین، مراکز پستی بر اساس حروف الفباست.