• عنوان سند : تشکیلات وزارت طرق و شوارع در سال 1314
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۹۵۵۲
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۱۲/۰۵
  • تعداد صفحات : ۹

تشکیلات وزارت طرق و شوارع در سال 1314

  • شماره : ۲۴۰۰۰۹۵۵۲

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۱۲/۰۵

  • تعداد بازدید : 194

شرح سند: سند، تشکیلات وزارت طرق و شوارع را در سال 1314 نشان می ­دهد که برای ارسال به ادارۀ احصائیۀ وزارت مالیه تهیه شده است. رئیس ادارۀ محاسبات وزارت طرق، در ادامۀ نامۀ خود اشاره كرده که تشکیلات فرستاده شده ثابت نیست و ممکن است تغییر کند. در سال ياد شده، وزارت طرق و شوارع شامل 2 بخش( تشکیلات مرکز و تشکیلات ولایات) بوده ­است. بخش اول 9 اداره و حوزه را در برگرفته و در بخش دوم، اسامی ادارات طرق به‌ تفکیک ولایات و شهرها آورده شده است.