• عنوان سند : قانون تشكيلات كل ماليه مملكتی
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۰۰۵۵
  • تاریخ سند : ۱۳۰۰/۱۲/۰۲
  • تعداد صفحات : ۳۰

قانون تشكيلات كل ماليه مملكتی

  • شماره : ۲۴۰۰۱۰۰۵۵

  • تاریخ : ۱۳۰۰/۱۲/۰۲

  • تعداد بازدید : 172

شرح سند: در اين سند، پس از يك مقدمۀ كوتاه در مورد ماليه كشور و مشكلات آن، قانون مصوب جديد، ضميمه شده است. اين قانون، شامل 116 ماده است كه در هر كدام از مواد آن، عنوان يك اداره آورده شده و در ذيل هر يك، شرح وظايف آن اداره، اعضای تشكيل دهنده و منبع درآمد و مديريت به‌ تفكيك ذكر شده است.