• عنوان سند : تق‍اض‍ای‌ چ‍ن‍دت‍ن‌ از ب‍ان‍وان،‌ م‍ب‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍واف‍ق‍ت‌ ب‍ا ت‍أس‍ی‍س‌ گ‍روه‌ ح‍م‍ای‍ت از‌ ک‍ودک‌ در ت‍ه‍ران‌، ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ي‌ گ‍روه‌ م‍ذک‍ور
  • شماره سند : ۲۹۰۰۰۱۵۸۶
  • تاریخ سند : ۱۳۳۳/۱۲/۰۷
  • تعداد صفحات : ۲

تق‍اض‍ای‌ چ‍ن‍دت‍ن‌ از ب‍ان‍وان،‌ م‍ب‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍واف‍ق‍ت‌ ب‍ا ت‍أس‍ی‍س‌ گ‍روه‌ ح‍م‍ای‍ت از‌ ک‍ودک‌ در ت‍ه‍ران‌، ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ي‌ گ‍روه‌ م‍ذک‍ور

  • شماره : ۲۹۰۰۰۱۵۸۶

  • تاریخ : ۱۳۳۳/۱۲/۰۷

  • تعداد بازدید : 145

شرح سند: سند، حاوي گزارش شهرباني كل كشور از درخواست تني چند از بانوان،‌ م‍ب‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍واف‍ق‍ت‌ ب‍ا ت‍أس‍ی‍س‌ گ‍روه‌ ح‍م‍ای‍ت از‌ ک‍ودک‌ در ت‍ه‍ران است. اساسنامه‌ي اين گروه نيز، به گزارش پيوست شده كه داراي دوازده ماده است و در آن، از مواردي چون معرفي گروه، مرام، وضعيت حقوقي، وضعيت اسكان جغرافيائي، اعضاي هيئت‌مديره و نحو‌ه‌ي انتخاب آن‌ها و شرايط قبولي عضويت افراد در گروه، ياد شده است.