• عنوان سند : درخواست رئيس جمعيت ايراني طرفدار سازمان ملل متحد، از دانشكده‌ي پزشكي دانشگاه تهران، براي مساعدت به سازمان بهداشت جهاني
  • شماره سند : ۲۷۰۰۰۰۷۷۹
  • تاریخ سند : ۱۳۳۱/۱۲/۲۷
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست رئيس جمعيت ايراني طرفدار سازمان ملل متحد، از دانشكده‌ي پزشكي دانشگاه تهران، براي مساعدت به سازمان بهداشت جهاني

  • شماره : ۲۷۰۰۰۰۷۷۹

  • تاریخ : ۱۳۳۱/۱۲/۲۷

  • تعداد بازدید : 236

شرح سند: در اين سند، رئيس جمعيت ايراني طرفدار سازمان ملل متحد، با اشاره به اقدام‌هاي سازمان بهداشت جهاني و آغاز به فعاليت پنجمين مجمع مطالعات و مذاكرات در زمينه‌ي بهداشت بين‌المللي، خواهان مساعدت و همكاري دانشكده‌ي پزشكي دانشگاه تهران با اين مجمع شده است.