• عنوان سند : اعلام برگزاري نخستين سرشماري در ايران و درخواست از وزارتخانه‌ها و ادارات تابع، براي گزارش نيازهاي اطلاعاتي خود
  • شماره سند : ۲۷۰۰۰۰۰۹۱
  • تاریخ سند : ۱۳۳۳/۱۲/۱۰
  • تعداد صفحات : ۱

اعلام برگزاري نخستين سرشماري در ايران و درخواست از وزارتخانه‌ها و ادارات تابع، براي گزارش نيازهاي اطلاعاتي خود

  • شماره : ۲۷۰۰۰۰۰۹۱

  • تاریخ : ۱۳۳۳/۱۲/۱۰

  • تعداد بازدید : 155

شرح سند: در اين سند، رئيس اداره‌ي آمار و ثبت احوال، ضمن اشاره به تصميم دولت، مبني بر برگزاري نخستين سرشماري در ايران و اهميت اين امر در برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي آتي كشور، از كليه‌ي وزارتخانه‌ها و ادارات تابعه خواسته تا نيازهاي اطلاعاتي خود را مطرح كنند تا در پرسشنامه‌هاي تنظيمي براي رسيدن به اطلاعات مورد نياز كشور، در نظر گرفته شود.