• عنوان سند : تصويب سازمان اقتصادي دولت، در هيئت وزيران
  • شماره سند : ۲۴۰۰۳۰۸۹۹
  • تاریخ سند : ۱۳۲۳/۱۲/۰۳
  • تعداد صفحات : ۶

تصويب سازمان اقتصادي دولت، در هيئت وزيران

  • شماره : ۲۴۰۰۳۰۸۹۹

  • تاریخ : ۱۳۲۳/۱۲/۰۳

  • تعداد بازدید : 146

شرح سند: اين مصوبه، مشتمل بر 27 ماده است كه در فصل‌هاي كلي چون كليات و تشكيلات، از مواردي چون هدف از ايجاد سازمان اقتصادي دولت، وضعيت حقوقي اين سازمان، بودجه و دارائي آن و تشكيلات اين سازمان(شوراي عالي، هيئت‌مديره، هيئت نظارت، جلسه‌ي نمايندگان دولت و ادارات تابعه) يادكرده، سپس ذيل هر يك از بخش‌هاي ياد شده، نحوه‌ي تشكيل، اختيارات و وظايف آن‌ها را برشمرده است.