• عنوان سند : بخشنامه‌ي وزير كشور، در باره‌ي ضرورت همكاري مأموران وزارت ماليه با انجمن ملي تربيت بدني
  • شماره سند : ۲۴۰۰۲۱۴۴۹
  • تاریخ سند : ۱۳۱۳/۱۲/۱۹
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه‌ي وزير كشور، در باره‌ي ضرورت همكاري مأموران وزارت ماليه با انجمن ملي تربيت بدني

  • شماره : ۲۴۰۰۲۱۴۴۹

  • تاریخ : ۱۳۱۳/۱۲/۱۹

  • تعداد بازدید : 269

شرح سند: در اين بخشنامه، وزير كشور، با اشاره به تأسيس انجمن ملي تربيت بدني و اهميت، اهداف و وظايف آن، از كليه‌ي ادارات وزارت ماليه خواسته كه براي دستيابي انجمن به موفقيت، با اين انجمن همكاري و مساعدت نمايند.