• عنوان سند : مصوبه‌ي هيئت وزيران، در باره‌ي عوارض سينماهاي تهران
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۵۶۹۰
  • تاریخ سند : ۱۳۲۳/۱۲/۱۳
  • تعداد صفحات : ۱

مصوبه‌ي هيئت وزيران، در باره‌ي عوارض سينماهاي تهران

  • شماره : ۲۴۰۰۱۵۶۹۰

  • تاریخ : ۱۳۲۳/۱۲/۱۳

  • تعداد بازدید : 163

شرح سند: در اين سند، هيئت وزيران، عوارض زير را براي سينماهاي تهران تصويب كرده‌است:

- از بليت‌هاي ده ريالي كه بيست ريال فروخته خواهد شد،                  10 ريال؛

- از بليت‌هاي 9 ريالي و 7 ريالي كه دوازده ريال فروخته خواهد شد،       5 ريال؛

-  از بليت‌هاي ده ريالي رديف اول كه پانزده ريال فروخته خواهد شد،     3 ريال؛

- از بليت‌هاي شش ريالي كه 8 ريال فروخته خواهد شد،                      2 ريال؛

- از ساير بليت‌هائي كه قيمت آن از شش ريال به پائين است،                1 ريال.