• عنوان سند : تصویب­نامۀ هیئت دولت، برای تعیین نرخ کشتی­رانی در دریاچۀ رضائیه(ارومیه)
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۲۱۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۸/۱۲/۲۷
  • تعداد صفحات : ۱

تصویب­نامۀ هیئت دولت، برای تعیین نرخ کشتی­رانی در دریاچۀ رضائیه(ارومیه)

  • شماره : ۲۴۰۰۱۲۱۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۸/۱۲/۲۷

  • تعداد بازدید : 145

شرح سند: در این سند، هیئت وزیران موافقت خود را با پیشنهاد وزارت راه برای اجرای تعرفۀ مصوب سال 1317ش. راه­آهن­های دولتی ایران در قسمت کشتی­رانی دریاچۀ رضائیه(ارومیه) اعلام کرده است. بر اساس متن تصویب­نامه، نرخ بلیت درجۀ اول کشتی­رانی، طبق نرخ درجۀ دوم راه­آهن و بهای بلیت درجۀ دوم آن معادل بهای راه­آهن درجۀ سوم محاسبه می­شده است.