• عنوان سند : رونوشت تصویب­نامۀ تشکیل هیئت شورای عالی قوانین
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۰۹۵۸
  • تاریخ سند : ۱۳۱۵/۱۲/۲۴
  • تعداد صفحات : ۱

رونوشت تصویب­نامۀ تشکیل هیئت شورای عالی قوانین

  • شماره : ۲۴۰۰۱۰۹۵۸

  • تاریخ : ۱۳۱۵/۱۲/۲۴

  • تعداد بازدید : 153

 

شرح سند: سند، رونوشت تصویب­نامۀ تشکیل هیئتی به نام شورای عالی تهیۀ قوانین است که در 6 ماده به تصویب هیئت وزیران رسیده است. دو مادۀ اول تصویب­نامه، به تشکیلات انسانی و ریاست نخست­وزیر بر هیئت یاد شده اشاره دارد و مادۀ سوم، به وظایف و اختیارات آن پرداخته است. همچنین بر اساس مادۀ چهارم و پنجم، وزارتخانه­ها موظف بودند کلیۀ طرح­های قانونی خود را پس از بررسی و تصویب در شورای عالی قوانین، به هیئت وزیران ارسال کنند و با این شورا همکاری لازم را بنمایند. مادۀ ششم نیز، به چگونگی پیشنهاد و تصویب آئین­نامۀ داخلی هیئت پرداخته است.