• عنوان سند : گزارش سفارت ایران در بغداد در خصوص کنگرۀ(همایش) بین­المللی بازرگانی نیویورک
  • شماره سند : ۸۶۵۳-۱۰۲۰۰۲
  • تاریخ سند : ۱۳۲۳/۱۲/۲۷
  • تعداد صفحات : ۲

گزارش سفارت ایران در بغداد در خصوص کنگرۀ(همایش) بین­المللی بازرگانی نیویورک

  • شماره : ۸۶۵۳-۱۰۲۰۰۲

  • تاریخ : ۱۳۲۳/۱۲/۲۷

  • تعداد بازدید : 183

شرح سند: در این سند، وزیر مختار ایران در عراق، گزارشی از کنگرۀ(همایش) بازرگانی بین­المللی نیویورک به وزارت امور خارجه ارسال کرده است. در این گزارش- که برگرفته از جراید عراقی است - تصریح شده که کنگرۀ(همایش) یاد شده تصمیم­های معینی اتخاذ نکرده و فقط تصمیم کمیسیون­ها را تصویب نموده و به هر کشور بدون در نظر گرفتن وسعت آن، اجازۀ اعلام یک رأی داده شده است. اعلام سیاست بازرگانی ملل برای بالا بردن سطح زندگی، تقویت داد و ستد اقتصادی، تأمین آزادی بازرگانی، برقراری فرصت مساوی برای رقابت آزاد و ایجاد پیمان اقتصادی، افزایش محصول مواد خام و خواربار، توجه به ابزار دانش وارد کردن کالا و استفاده از کشورهای عقب­افتاده و عمومیت دادن به صنایع آن­ها، از جملۀ مقرراتی است که در کمیسیون­های کنگرۀ(همایش) بازرگانی به تصویب رسیده است.