• عنوان سند : پیشنهادهای دکترمیرسپاسی، برای اصلاح وضعیت تیمارستان و نوانخانۀ شیراز
  • شماره سند : ۲۹۳۰۱۹۱۳۲-۱
  • تاریخ سند : ۱۳۳۲/۱۲/۲۵
  • تعداد صفحات : ۴

پیشنهادهای دکترمیرسپاسی، برای اصلاح وضعیت تیمارستان و نوانخانۀ شیراز

  • شماره : ۲۹۳۰۱۹۱۳۲-۱

  • تاریخ : ۱۳۳۲/۱۲/۲۵

  • تعداد بازدید : 164

 

شرح سند: سند، در بردارندۀ پیشنهادهای دکترمیرسپاسی برای بهبود وضعیت تیمارستان و نوانخانۀ شیراز است. او پس از بازدید از این دو بنگاه و آگاهی از اوضاع مالی، فنی و اداری آن، پیشنهادهای خود را برای اصلاح وضع ناگوار موجود به دکتر قربان ارسال کرده است.

   دکتر میرسپاسی، در ابتدا به تشریح وضعیت فعلی تیمارستان و نوانخانه پرداخته، آن­گاه پیشنهادهای 11گانۀ خود را ارائه کرده است. ایجاد بنگاه حمایت از دیوانگان و مستمندان با سرواژۀ ب. ح. د با حضور معتمدان شهر شیراز و برگزاری جلسه­های ماهانه، دو بند اول پیشنهادها را تشکیل می­دهد. بندهای دیگر، شامل تعیین حقوق مدیرعامل، مسائل حقوقی هیئت­مدیره، بودجۀ سالانه، اساسنامه و چگونگی نظارت شهرداری و استانداری بر ب. ح. د می­شود.

   دکترمیرسپاسی، در انتهای نامۀ خود، موارد 9گانه­ای نیز، برای بهبود وضعیت ساختمانی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز گنجانده است که در همان آغاز کار می­بایست انجام می­شده است.