• عنوان سند : مخالفت با شرکت ایران در همایش بین­المللی جهانگردی در فرانسه
  • شماره سند : ۹۱۴۰-۱۰۲۰۰۵
  • تاریخ سند : ۱۳۱۵/۱۲/۲۳
  • تعداد صفحات : ۱

مخالفت با شرکت ایران در همایش بین­المللی جهانگردی در فرانسه

  • شماره : ۹۱۴۰-۱۰۲۰۰۵

  • تاریخ : ۱۳۱۵/۱۲/۲۳

  • تعداد بازدید : 145

شرح سند: این سند، در بردارندۀ نامۀ وزیر داخله به ریاست وزرا برای استعلام نظر ایشان در خصوص شرکت ایران در همایش بین­المللی جهانگردی در فرانسه است که قرار بوده همزمان با نمایشگاه بین­المللی پاریس و به ریاست رئیس­جمهور آن کشور تشکیل شود. در حاشیۀ نامه، اشاره شده با توجه به روابط تیرۀ سیاسی دو کشور، نیازی به شرکت در کنگرۀ یاد شده نیست.