• عنوان سند : تلگراف ارسالی از بارفروش(بابل) به نخست­وزیر و انتقاد از دولت انگلیس برای دستگیری سلیمان­میرزا و نقض بی­طرفی ایران
  • شماره سند : ۲۱۰۰۰۱۰۶۷
  • تاریخ سند : ۱۲۹۶/۱۲/۱۷
  • تعداد صفحات : ۱

تلگراف ارسالی از بارفروش(بابل) به نخست­وزیر و انتقاد از دولت انگلیس برای دستگیری سلیمان­میرزا و نقض بی­طرفی ایران

  • شماره : ۲۱۰۰۰۱۰۶۷

  • تاریخ : ۱۲۹۶/۱۲/۱۷

  • تعداد بازدید : 148

 

شرح سند: سند، دربردارندۀ تلگراف ارسالی از بارفروش، در اعتراض به اقدام نظامیان انگلیسی برای دستگیری سلیمان­میرزای آزادی­خواه و نقض بی­طرفی دولت ایران است. این رفتار در حالی انجام شده که دولت انگلیس در مقابل افکار ملت ایران وعدۀ حفظ و مراعات بی­طرفی ایران را می­داده است. در همین راستا، کمیتۀ ولایتی بارفروش، از هیئت دولت آزادی فوری سلیمان­میرزا را درخواست کرده است.