• عنوان سند : نظام­نامۀ حج
  • شماره سند : ۱۳۴۶۱-۱۰۲۰۱۶
  • تاریخ سند : ۱۳۰۹/۱۲/۱۲
  • تعداد صفحات : ۴

نظام­نامۀ حج

  • شماره : ۱۳۴۶۱-۱۰۲۰۱۶

  • تاریخ : ۱۳۰۹/۱۲/۱۲

  • تعداد بازدید : 177

شرح سند: نظام­نامۀ حج، برای ایجاد رفاه و آسایش اتباع ایرانی در هنگام سفر به حج و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به آنان در شش بخش تصویب شده است. در بخش اول، شرایط عزیمت به حج مانند مراجعه به نظمیه برای گرفتن تذکره و سپردن تعهد مالی به دولت، بیان شده است. در سه بخش­ بعدی، مقررات مربوط به تذکرۀ حج، اقدام­های و تسهیلات دولت برای حجاج و تکلیف داوطلبان عزیمت به حج برای ورود به کشتی، آورده شده است. بخش آخر نظام­نامه، مأموران نظمیۀ ولایات را، مکلف کرده است گزارشی از تاریخ حرکت و بازگشت حجاج و اقدام­های پزشکی صورت گرفته، برای وزارت داخله تهیه نمایند. وزارت امور خارجه، وزارت داخله و صحیۀ کل مملکتی، مسئول اجرای مواد نظام­نامۀ حج بوده­اند.