• عنوان سند : درخواست تعیین نمایندۀ ایران برای شرکت در همایش صحی در انگلستان
  • شماره سند : ۹۱۳۹-۱۰۲۰۰۵
  • تاریخ سند : ۱۳۱۵/۱۲/۰۹
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست تعیین نمایندۀ ایران برای شرکت در همایش صحی در انگلستان

  • شماره : ۹۱۳۹-۱۰۲۰۰۵

  • تاریخ : ۱۳۱۵/۱۲/۰۹

  • تعداد بازدید : 146

شرح سند: سند، حاوی درخواست وزیر امور خارجه از ریاست وزرا، برای تعیین نمایندۀ اعزامی ایران به کنگرۀ صحی در انگلستان است تا وی بتواند در بارۀ موضوع­های مورد بحث همایش، مطالعه و با اطلاعات کافی در آن شرکت کند.