• عنوان سند : بخش‌نامه تغيير در نظامنامه امتحانان نهايی
  • شماره سند : ۲۹۷۰۰۷۶۷۴
  • تاریخ سند : ۱۳۰۷/۱۲/۲۸
  • تعداد صفحات : ۱

بخش‌نامه تغيير در نظامنامه امتحانان نهايی

  • شماره : ۲۹۷۰۰۷۶۷۴

  • تاریخ : ۱۳۰۷/۱۲/۲۸

  • تعداد بازدید : 154

سند بخش‌نامه رئيس اداره تعليمات عمومی وزارت علوم و معارف مبنی بر تغيير در نظامنامه امتحانات نهايی تعليمات ابتدايی و شامل چهار بند است. در بندهای ياد شده چگونگی امتحان، مواد امتحانی و حد نصاب نمره متوسط شفاهی مشخص شده است.