• عنوان سند : بخش‌نامه گسترش اعتبار هيئت‌هاي ورزشی در دامغان
  • شماره سند : ۵۴۹۰۹-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۳۳/۱۲/۲۴
  • تعداد صفحات : ۱

بخش‌نامه گسترش اعتبار هيئت‌هاي ورزشی در دامغان

  • شماره : ۵۴۹۰۹-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۳۳/۱۲/۲۴

  • تعداد بازدید : 222

سند بخش‌نامه سازمان تربيت بدنی ايران به سازمان تربيت بدنی دامغان می باشد كه در آن خواسته شده است با توجه به وجود اعتبار برای توسعه امر ورزش برای حفظ تندرستی جوانان آن شهرستان، مانند مركز نسبت به گسترش برنامه‌های ورزشی اقدام شود.