• عنوان سند : بخش‌نامه مبنی بر ارسال بودجه اداره تلفن قزوين و لزوم ارسال بودجه سال آينده آن اداره
  • شماره سند : ۶۳۹۲-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۱۲/۱۲/۲۰
  • تعداد صفحات : ۱

بخش‌نامه مبنی بر ارسال بودجه اداره تلفن قزوين و لزوم ارسال بودجه سال آينده آن اداره

  • شماره : ۶۳۹۲-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۱۲/۱۲/۲۰

  • تعداد بازدید : 210

سند بخش‌نامه مديركل شركت سهامی تلفن ايران به مديريت اداره تلفن قزوين و توابع همراه با يك نسخه بودجه سالانه به منظور اجرای آن است. همچنين، بر لزوم تهيه و ارسال بودجه آن اداره برای سال آينده جهت مطالعه تأكيد شده است.