• عنوان سند : بخش‌نامه در باره چگونگی اجرای تصويب‌نامه كسر چهار درصد سود سهام شركت‌ها
  • شماره سند : ۱- ۲۴۰۰۰۶۸۶۸
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۱۲/۰۷
  • تعداد صفحات : ۱

بخش‌نامه در باره چگونگی اجرای تصويب‌نامه كسر چهار درصد سود سهام شركت‌ها

  • شماره : ۱- ۲۴۰۰۰۶۸۶۸

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۱۲/۰۷

  • تعداد بازدید : 133

سند بخش‌نامه وزير ماليه است كه در آن تصويبنامه هيئت‌وزيران مبنی بر كسر چهار درصد سود سهام شركت‌ها و پرداخت به عنوان ماليات تشريح شده است. بر اساس آن شركت‌هايی كه ترازنامه سنوات قبل از 1315 را در سال 1316 به تصويب صاحبان سهام رسانيده باشند مشمول پرداخت چهار درصد سود مالياتی به دارائی هستند.