• عنوان سند : بخشنامه درخصوص مخارج سال 1304ش
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۷۴۶۳
  • تاریخ سند : ۱۳۰۳/۱۲/۲۴
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه درخصوص مخارج سال 1304ش

  • شماره : ۲۴۰۰۱۷۴۶۳

  • تاریخ : ۱۳۰۳/۱۲/۲۴

  • تعداد بازدید : 168

بخشنامه وزارت مالیه به تمام اداره‌های مرکز و ولایات و ایالات مالیه، مبنی بر موضوع عدم تجاوز مخارج سال 1304 ش. نسبت به 1303ش.