• عنوان سند : بخشنامه درخصوص کسور بازنشستگی
  • شماره سند : ۲۴۰۰۵۱۸۸۵
  • تاریخ سند : ۱۳۱۸/۱۲/۲۰
  • تعداد صفحات : ۳

بخشنامه درخصوص کسور بازنشستگی

  • شماره : ۲۴۰۰۵۱۸۸۵

  • تاریخ : ۱۳۱۸/۱۲/۲۰

  • تعداد بازدید : 135

بخشنامه وزارت دارائی، مبنی بر چگونگی کسور بازنشستگی در سال 1319ش. و تذکر چند نکته با موضوع، درآمد صندوق بازنشستگی و شیوه وصول آن، هزینه صندوق، طرز تنظیم حساب بازنشستگی، و خاتمه